1:Teerasak Puntujariya:
วันเข้าพรรษา เริ่มนับตั้งแต่วันใด_1
วันเข้าพรรษา 🙏🏻เป็นวันสำคัญวันหนึ่งในพระพุทธศานาที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งตลอดฤดูฝนเป็นระยะเวลา 3 เดือนจะเริ่มนับตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี (หรือเดือน 8 หลัง ถ้ามีเดือน 8 สองหน) และจะสิ้นสุดลงในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 หรือวันออกพรรษา /IaHbJl45GO
2:masterone_official:
วันเข้าพรรษา เริ่มนับตั้งแต่วันใด_2
วันเข้าพรรษา จะเริ่มนับตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี เป็นวันสำคัญวันหนึ่งในพระพุทธศานาที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งตลอดฤดูฝนเป็นระยะเวลา 3 เดือนตามที่พระธรรมวินัยได้บัญญัติไว้โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น #ดวงแบบนี้ไม่มีจู๋ /R5s1YyNQQB

-->